P r o g r a m / Programme

 

21.04.2023 (PIĄTEK/FRIDAY)

 

8.30

Otwarcie Konferencji / Conference opening

Prof. dr hab. Andrzej Skrendo

Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego / Deputy Rector of the University of Szczecin

Dr hab. Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska, prof. US

Dyrektorka Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego / Head of the Institute of Linguistics

 

9.00-10.00

Wykład plenarny / Plenary lecture

Javier Valenzuela Manzanares (University of Murcia)

Empirical studies of conceptual metaphor (room 17-19)

 

10.10-11.10

Sekcja 1 / Session 1

Prowadzenie / Chair: JOLANTA MAZURKIEWICZ SOKOŁOWSKA

Dominika Jaskólska (Jan Kochanowski University of Kielce)

Poczucie tożsamości deklarowane przez dorosłe osoby wielojęzyczne

[A sense of identity declared by multilingual adults]

(online)

Katarzyna Węgorowska (University of Zielona Góra)

Kilka uwag o lit(h)olingwistyce

[Some remarks about lith(h)olinguistics]

(online)

 

11:10-11:30

Przerwa kawowa / Coffee break

 

 11.30-13.30

Sekcja 2 / Session 2

Prowadzenie / Chair: TOMASZ SZUTKOWSKI 

Beata Mikołajczyk (Adam Mickiewicz University)

Das deutsche Solidaritätsnarrativ in der Anfangsphase des Ukrainekrieges (Februar 2022) aus diskurslexikographischer Perspektive

[German solidarity narrative at the first phase of the war in Ukraine (February 2022) from discursive lexicographic perspective]

(online)

Olesya Nakhlik (Lviv Polytechnic National University)

Dialogi o wojnie: recepcja przekładów polskich reportaży literackich we współczesnej Ukrainie jako poznawanie siebie i innych przez werbalizacje (nie)doświadczonego i (nie)przeżytego

[Dialogues about war: the reception of translations of Polish literary reportage in contemporary Ukraine as learning about self and other through verbalizations of the (in)experienced and (un)lived]

(online)

Olena Levchenko (Lviv Polytechnic National University)

Językoznawstwo a propaganda: narracje faszystowskie w artykułach rosyjskich języko- i literaturoznawców

[Linguistics vs. Propaganda: rashist within the articles of Russian linguists and literary scholars]

(room 17-19)

Josef Šaur (Masarykova University)

Czech translations of Russian literature in the last 10 years

(online)

 

13.30-14.15

Przerwa obiadowa / Lunch break

 

14.15 -15.15

Wykład plenarny / Plenary lecture

Reinhard Blutner (University of Amsterdam)

          Quantum Cognition, Concepts, and Compositional Semantics (room 17-19)

 

15:15-15:30

Przerwa kawowa / Coffee break

 

15.30-17.00

Sekcja 3 / Session 3

Prowadzenie / Chair: EDYTA BOCIAN 

Agata Wolarska (Adam Mickiewicz University)

Język hiszpański jako “soft power”

[Spanish as a „soft power”] 

(online)

Barbara Kosik-Szwejkowska (University of Szczecin) 

Kulturowe i semantyczne aspekty barw we współczesnym języku hiszpańskim

[Cultural and semantic aspects of colour in contemporary Spanish]

(room 17-19)

Jiye Duan (Adam Mickiewicz University)

About the appellation Mr. in Chinese

(online)

 

17:00-17:15

Przerwa kawowa / Coffee break

 

17.15-19.15

Sekcja 4 / Session 4

Prowadzenie / Chair: JOLANTA MAZURKIEWICZ-SOKOŁOWSKA  

Anna Buncler (University of Warsaw)

Struktury argumentowe fińskiego czasownika sataa ‘padać’

[Argument structures of the Finnish verb sataa ‘to rain’]

(online)

Jarosław Aptacy (Adam Mickiewicz University)

Doniosłość teorii wiązania na przykładzie tzw. długiego wiązania w wybranych językach

[(Ir)Relevance of Binding Theory on the example of the so-called Long-Distance Anaphora in selected languages]

(online)

Anna Stasienko (University of Rzeszów)

Parcelacja w świetle badań korpusowych

[On the Parceled Constructions in the Light of Corpus-based Research]

(online)

Iryna Mysko (Lviv Polytechnic National University)

Skład i struktura słownictwa stylu religijnego we współczesnych słownikach języka polskiego [Сomposition and structure of vocabulary of religious style in modern dictionaries of the Polish language]

(room 17-19)

 

————————————

 

22.04.2023 (SOBOTA / SATURDAY)

 

9.00-11.00

Sekcja 1 / Session 1

Prowadzenie / Chair: WIOLETTA PIEGZIK 

Magdalena Zyga (University of Szczecin)

Auto-generated translated captions of songs on YouTube: remarks on their quality and a proposal of quality assessment criteria

(room 17-19)

Monika Sułkowska (University of Silesia in Katowice)

Współczesna klasyfikacja jednostek we frazeologii 

[Contemporary classification of units in phraseology]

(online)

Małgorzata Karczewska (University of Zielona Góra)

Love is no square deal: the name of the shape SQUARE in English phraseology

(online)

Krzysztof Nycz i Zygmunt Tęcza (University of Rzeszów)

Deutsche und englische Aussprache-wörterbücher im Vergleich

[German and English pronunciation dictionaries compared]

(online)

 

11:00-11:15

Przerwa kawowa / Coffee break

 

11.15-12.45

Sekcja 2 / Session 2

Prowadzenie / Chair: BEATA MIKOŁAJCZYK  

Violetta Frankowska (Adam Mickiewicz University)

Akt komplementowania w memach internetowych – analiza pragmalingwistyczna

[Complimenting in Internet memes from a pragmatic perspective]

(online)

Michał Szczyszek (Adam Mickiewicz University)

Czy da się przewidzieć przyszłość dzięki analizie języka w dyskursie, w tekście? Językowe big data i korpusologia w służbie dekodowania myślenia wspólnoty komunikacyjnej

[Is it possible to predict the future through language analysis in discourse, in text? Linguistic big data and corpusology in the service of decoding communicative community thinking]

(online)

Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska (University of Szczecin)

Kognitywne mechanizmy powstawania nieporozumień językowych

[Cognitive mechanisms of misunderstandings]

(room 17-19)

 

12:45-13:00

Przerwa kawowa / Coffee break

 

13.00-14.00

Sekcja 3 / Session 3

Prowadzenie / Chair: MAGDALENA ZYGA  

Inesa Kuryan (Academy of Humanities and Economics of Łódź)

Przykłady odwzorowania teorii lingwistycznych w glottodydaktyce

[Examples of mapping linguistic theories in glottodidactics]

(online)

Anita Jagun (Jan Kochanowski University of Kielce)

Digital Applications in L1 and L2 Classes: Teachers’ Perspective

(online)

 

14.00-14.45

Przerwa obiadowa / Lunch break

 

14.45-16.45

Sekcja 4 / Session 4

Prowadzenie / Chair: MICHAŁ SZCZYSZEK   

Marta Piasecka (University of Warsaw)

Wyrażanie pozytywnej opinii w języku polskim (Praktyczne użycie języka polskiego dla uczących się języka polskiego jako obcego)

[Expressing a Positive Opinion in Polish (Practical Polish Usage for Learners of Polish as a Foreign Language)]

(online)

Ewa Komorowska (University of Szczecin)

Życzenie jako akt mowy – aspekt pragmalingwistyczny

[Pragmalinguistics of a wish as an act of speech]

(room 17-19)

Tatiana Utkina (Jan Kochanowski University of Kielce)

Biblijne związki frazeologiczne i teksty precedensowe dotyczące kobiety – Analiza funkcjonalno-pragmatyczna wybranych przykładów

[Biblical Phrases, idioms, and precedent texts about women – a Functional-pragmatic analysis of selected examples]

(online)

Beata Piecychna (University of Białystok)

O modelu kompetencji w języku ojczystym w dydaktyce przekładu pisemnego

[On linguistic competence model in the native language in written translation didactics]

(online)

 

16:45-17:00

Przerwa kawowa / Coffee break

 

17.00-18.00

Sekcja 5 / Session 5

Prowadzenie / Chair: MARTA PIASECKA  

Oleksandr Rebrii (V.N. Karazin Kharkiv National University)

How experimental methods help trace translation naturalness

(online)

Jamila Oueslati (Adam Mickiewicz University)

Al-Kalimu Al-Aʻǧamī: Integracja językowa i kulturowa zapożyczeń w dialekcie tunezyjskim [Al-Kalimu Al-Aʻǧamī: A Study of The Linguistic and Cultural Integration of Loanwords in Tunisian Arabic]

(online)